พระพยอม (พระราชธรรมนิเทศ)

พระพยอม

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

พระราชธรรมนิเทศ มีนามเดิมว่า พระพยอม จั่นเพชร ฉายา กลฺยาโณ เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี พระนักเทศน์, นักบรรยาย และนักสังคมสงเคราะห์ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว

ประวัติพระพยอม

พระราชธรรมนิเทศ เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 ณ บ้านเลขที่ 124 หมู่ 4 ตำบลวัดชลประทาน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในครอบครัวชาวนา มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน บิดาชื่อ เปล่ง จั่นเพชร มารดาชื่อ สำเภา จั่นเพชร

เมื่ออายุได้ 12 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ณ วัดเดียวกัน

การศึกษา

พระราชธรรมนิเทศ สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ. 2516 และไปจำพรรษาอยู่กับท่านพุทธทาสที่สวนโมกขพลารามในการปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 2 พรรษา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระพยอม กัลยาโณ เริ่มต้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการเทศน์บรรยายธรรมตามวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย เนื้อหาการเทศน์เน้นการประยุกต์หลักธรรมเข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมและมีความเมตตากรุณา

นอกจากนี้ พระราชธรรมนิเทศ ยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว เพื่อดำเนินงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิสวนแก้วได้ดำเนินงานมาแล้วกว่า 30 ปี และมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ผลงาน

พระราชธรรมนิเทศ มีผลงานการเขียนหนังสือและบทความจำนวนมาก ผลงานเด่น ได้แก่

  • ถุงกล้วยแขกพระพยอม
  • เณรพยอมจอมยุ่ง
  • สมุดภาพพระพุทธประวัติ: สําหรับประชาชน
  • ปุ๋ยมนุษย์
  • ขําได้แต่ห้ามกลิ้ง

พระราชธรรมนิเทศ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายมหานิกายที่ “พระราชธรรมนิเทศ” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความสำคัญ

พระราชธรรมนิเทศ เป็นพระสงฆ์ที่มีความโดดเด่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม ผลงานการเทศน์บรรยายธรรมและงานเขียนของพระองค์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมและมีความเมตตากรุณา พระราชธรรมนิเทศจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระนักเทศน์แห่งยุค”

เกียรติคุณ

พระราชธรรมนิเทศ ได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่างๆ มากมาย ดังนี้

  • รางวัลพระนักเทศน์ดีเด่น ประจำปี 2535 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2540 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2545 จากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • รางวัลนักพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2550 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • รางวัลพระธรรมทูตดีเด่น ประจำปี 2555 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระราชธรรมนิเทศ เป็นพระสงฆ์ที่อุทิศตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม ผลงานและคุณงามความดีของพระองค์ ยังคงเป็นที่จดจำและยกย่องจากผู้คนมากมาย

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : หลวงพ่อพัฒน์

Credit by : https://seritalks.com/