หลวงปู่ขาว (อนาลโย) วัดถ้ำกลองเพล

หลวงปู่ขาว
  • บุญอำนวยชัยให้บริบูรณ์พูนสุข
  • ปฏิบัติธรรมตามแนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
  • ธรรมะเพื่อชีวิต
  • ธรรมะเพื่อโลก
  • “ความทุกข์เกิดจากกิเลส กิเลสเกิดจากความไม่รู้”
  • “การเจริญสติเป็นหนทางดับทุกข์”
  • “การเจริญเมตตาเป็นหนทางสร้างสันติสุข”